En este grupo En todos

Grupo de Teorias de Rolando, física teórico cuántica y humanistaYA LLEGUE…

Rolando
New Jersey, Estados ...
Escrito por Rolando Hernandez
el 11/06/2017

YA LLEGUE…

Y aunque piensen lo que deseen, la pandemia de auto destrucción, no la puedo alimentar con sus egoicos intentos, disfruté del conocimiento, e increíblemente comprendí, que no puedo dar ese conocimiento a seres que quieren destruir todo lo que tocan, porque no piensan en su ADN, tanto ancestral, como en el de sus futuros herederos, dudan de la omnisciencia de la creación o el creador, y como quieran llamarle, lo desconocido seguirá allí, y por mi culpa, no caerá en manos irresponsables, porque pienso en todo lo creado que milagrosamente esta allá, aquí, y en todas las moléculas y átomos de la creación.

Quieren o no creer, es vuestro problema más circunstancial, podría haber sido un avance para todos, pero, se trata de conservar a la creación, en su forma y modo, y de preservar la vida de todos en la insignificante tierra, y lo más importante, en todas las formas de vida que se ha creado en el universo, mi orgullo de descubridor, llego a sus límites, aunque me tilden de loco engreído, mi silencio debe de proteger a las mentes que quieren solo dañar, y aunque pensé que no se podría hacer, por las diferentes zonas que separan a la creación, si hay llaves que abren un sinfín de posibilidades, que me niego a compartir, y que también me negó, la omnisciencia universal, que es la que me ha nutrido, de esa sabiduría, y comprendo que solo debo mantenerme, con lo que me ha dado, para ver, si algún día pueden hacer conciencia de todo lo que les rodea, y le den valor al milagro de crear las millones de formas, en que la creación con sus misterios, da esas múltiples formas.

Quizás, si empiezan esos cambios, desde ahora, puedan obtener la sabiduría que les niegan, en una supuesta esperanza de 2 siglos, pero mis limites consientes, ya los sé. Ahora depende de vuestra global decisión, de si aprenden a convivir, a abandonar vuestros orgullos, por la simple causa de cooperar con la creación, y de conservar la vida en todo lo que tocan, es por ello que ninguna sociedad inteligente, se acercara a ayudarnos, y solo lo harán desde el silencio y la invisibilidad, y dan gracia de que estamos aislados, y que aún no conocemos, ni sabemos de la conciencia universal de coocrear, y preservar a la memoria universal del creador, es por ello, que siempre estamos creyéndonos que lo sabemos todo, y queremos manipular todo, e imponemos nuestros más íntimos deseos, tanto religiosos como políticos, o los llamados sociales, que podrían obtener el mejor y llevarlo a la realidad general, de que todo no sea, a nuestra individual voluntad, y no a la voluntad de la mole terrícola, o de la mole del milagro de la vida universal.

Les adelanto, que seguiré explicando humildemente, lo que hasta ahora he estado haciendo, y lo ya razonado, hasta hace 3 años nada más, y vuelvo a repetir, que si no cambian su actitud, de mantener la realidad, como única mole, o unidad en la tierra globalizada, sin nuevos ordenes individuales, nunca podrán avanzar más, y se auto destruirán, como han pasado en otras ocasiones. Buena suerte mi prójima humanidad.

Аз съм у дома...

И дори ако те мислят каквото искат, пандемията от самоунищожение, не мога да хранят своите egoic опити, аз се ползват знанията и невероятно осъзнах, че не мога да дам, че знанието за същества, които искат да унищожат всичко, което докосне, те не мислят ДНК, както древни, така и в техните бъдещи наследници съмняват всезнанието на създаване или създател, и каквото и да го наричат, непознатото ще има и по моя вина, не попаднат в ръцете безотговорни, защото мисля, че на всички същество, което тази траектория там, тук, и във всички молекули и атоми на създаване.

Или да не вярва, е вашият най-обстоятелствено проблем, той може да бъде пробив за всички, но се запазва създаване, по форма и начин, както и да се запази живота на всички незначителни земята, и най- важно във всички форми на живот, който е бил създаден във вселената, моята гордост откривател, на границата си, макар че Тилдън самонадеян луд, дори мислех мълчанието ми трябва да защитава съзнанието, които искат само щети и тя не може да се направи от различните зони, които разделят творение, ако има ключове, които се отварят безкрайни възможности, аз отказвам да споделя, а също така ми отказа универсалната всезнание, което е това, което ме е подхранена, на че мъдростта, и да разберат, че аз просто трябва да остана с това, което си ми дал, за да видите, ако някой ден може да се направи наясно с всичко около тях, и да даде стойност към чудото на създаването на милиони начини, по които създаването със своите мистерии, имайки предвид тези различни форми.

Може би, ако те започнат тези промени сега, те могат да получат мъдростта, която им се откаже в предполагаема надежда 2 века, но съзнателните ми граници, и да знаят. Сега това зависи от цялостната си решение, дали да се научим да живеем заедно, да се откаже от гордостта си, по простата причина, да си сътрудничи с творение, и за да опази живота във всичко, което докосне, затова всеки интелигентен общество, се приближи помогне и ще го направи само от мълчанието и невидимостта, и да даде благодат сме изолирани, и все още не знам, нито знаем на универсалното съзнание на coocrear и запазване на универсална памет на създателя, то защо, ние винаги сме си мислят, че ние знаем всичко, и ние искаме да се манипулира всичко и да наложи най-съкровените ни желания, както религиозни и политически, или така наречените социални, те биха могли да извлечете най-доброто и да го отведе до обща факта, че всичко, което не е, за да ни индивидуална воля, а не волята на бенката на землянин, или по-голямата част от чудото на универсалната живот.

Les напред, аз ще продължа да обяснява смирено, които досега са били прави, и вече мотивирано, до 3 години нищо друго прави, и повтарям, че ако те не променят отношението си, за да запази реалност като единствения мол, или единство в глобализирания свят без нови индивидуални поръчки, никога не може да напредне, и себе си ще бъде унищожен, както се е случвало и в други случаи. Успех ми pr ó jima човечеството.

我家 ...

而且 即使他 们认为他们想要的 自我毁灭的流行 我不能养活自己的小我尝试一下 我很喜欢的知识和令人难以置信的实现 我不能给这些知识谁想要摧毁他们接触的一切生灵 他们并不认为 DNA 论是古代 和对自己的未来继承人怀疑创造或创作者的全知 不管你怎么称呼它 未知会在那里 我的错 不是落入不负责任的手 因为我觉得所有的生物此轨迹出现 在这里 并在所有的分子和创造的原子。

还是不相信 是你最详尽的问题 它可能是每个人的突破 但保留创作 形式和方式 并保持所有的土地微不足道的生命 最在已经在宇宙中已创建的所有形式的生命 重要 我的 骄傲发现者 达到了极限 虽然我蒂尔登自大狂 我的沉默一定要保护谁只想伤害头脑 甚至想到它不能由独立创作 如果有打开了无限的可能性钥匙 我拒绝分享不同区域来完成 并且也否认我的普遍无所不知 这是什么滋养了我的智慧和理解 我只是陪着你给我什么 看看如果有一天可以让他们了解周围的一切 并创造数以百万计的方式的奇迹给数值 该数值创造其奥秘 考虑到这些多种形式。

如果他们现在开始这些变化 他们能得到的是否定他们在一个所谓的希望两个世纪的智慧 但我有意识的限制 并且知道。现在 它取决于你的综合判断 是否 学会共 放弃你的骄傲 原因很简单 与创建合作 在他们接触的一切保护生命 这就是为什么任何一个聪明的社会 走近帮助 只会从沉默和隐身这样做 给我们是孤立的 仍然不知道恩典 我们也不知道 coocrear 的普遍意 维护创作者的通用存储器 这是为什么呢 我们总是想着自己 我们知道的一切 我们想操纵一切 并处我们内心的欲望 宗教和政治 或者所谓的社会 他们能得到的最好的 并把它与一般的事实 一切都没有 我们个别意志 世人摩尔的不意志 或大容量通用生命的奇迹的。

莱斯未来,我将 继续解释虚心,迄今一直在做,并已合理,长达 3 年没有人 这样做,我再说一遍,如果他们不改变自己的心态,保持现实,唯一的痣,或统一在全球化的世界没有新的单个订单,永远前进,自我就会被破坏,在其他场合发生。祝你好运我 prójima 人性。

I'M HERE…

And even if they think what they want, the pandemic of self destruction, I can not feed them with their egoic attempts, I enjoyed the knowledge, and incredibly I understood, that I can not give that knowledge to beings who want to destroy everything they touch, because they do not think of Their DNA, both ancestral and their future heirs, doubt the omniscience of creation or creator, and as you want to call it, the unknown will remain there, and because of me, will not fall into irresponsible hands, because I think of everything The created that miraculously is there, here, and in all the molecules and atoms of creation.

They want or not to believe, it is your problem more circumstantial, it could have been an advance for all, but, it is to preserve the creation, in its form and way, and to preserve the life of all in the insignificant earth, and the most Important, in all the forms of life that has been created in the universe, my pride of discoverer, I reach its limits, although I am called a cocky fool, my silence must protect the minds that only want to harm, and although I thought It would not be possible, through the different areas that separate creation, if there are keys that open a myriad of possibilities, which I refuse to share, and which also denied me, universal omniscience, which is what nourished me, of This wisdom, and I understand that I only have to maintain myself, with what he has given me, to see, if someday they can become aware of everything around them, and value the miracle of creating the millions of ways, With its mysteries, gives these multiple forms.

Perhaps, if these changes begin, from now on, they can obtain the wisdom that they deny them, in a supposed hope of 2 centuries, but my limits consents, I know. Now it depends on your global decision, whether they learn to live together, to abandon your pride, for the simple cause of cooperating with creation, and to preserve life in everything they touch, that is why no intelligent society will approach Help us, and will only do so from silence and invisibility, and give grace that we are isolated, and that we do not yet know, nor know the universal conscience to coocreate, and preserve the universal memory of the creator, is why We are always believing that we know everything, and we want to manipulate everything, and we impose our most intimate desires, both religious and political, or so-called social, that could get the best and bring it to the general reality, that everything is not ours Individual will, and not the will of the earthly mole, or the mole of the miracle of universal life.

I bring them forward, which I will continue to explain humbly, what I have been doing so far, and what I have already reasoned, until three years ago, and I repeat, if you do not change your attitude, to maintain reality, as only mole, or Unity on the globalized earth, without new individual orders, can never advance further, and will self-destruct, as they have on other occasions. Good luck my next humanity.

JE SUIS ARRIVE…

Et même s'ils pensent ce qu'ils veulent, la pandémie de l'auto-destruction, je ne peux pas nourrir leurs tentatives egoic, j'ai apprécié les connaissances et incroyablement réalisé, je ne peux pas donner cette connaissance aux créatures qui veulent détruire tout ce qu'ils touchent, ils ne pensent pas ADN, à la fois ancienne et dans leurs futurs héritiers doute l'omniscience de la création ou le créateur, et tout ce que vous appelez, l'inconnu sera là, et ma faute, ne pas tomber dans des mains irresponsables, parce que je pense à tous créature qui cette trajectoire là, ici et dans toutes les molécules et les atomes de la création.

Ou de ne pas croire, est votre problème le plus circonstancielle, il aurait pu être une percée pour tout le monde, mais en conservant la création, en forme et la manière, et de préserver la vie de tout le pays insignifiant, et plus important dans toutes les formes de vie qui a été créé dans l'univers, mon découvreur de fierté, a atteint ses limites, bien que je Tilden cocky fou, mon silence doit protéger les esprits qui veulent des dommages que, et même pensé il ne pouvait pas être fait par les différentes zones qui séparent la création, s'il y a des clés qui ouvrent des possibilités infinies, je refuse de partager, et aussi m'a refusé l'omniscience universelle, qui est ce qui m'a nourri, de que la sagesse, et comprendre que je viens de rester avec ce que vous me avez donné, pour voir si un jour peut prendre conscience de tout ce qui les entoure, et donner de la valeur au miracle de créer des millions de façons dont la création avec ses mystères, compte tenu de ces multiples formes.

Peut-être, si elles commencent ces changements maintenant, ils peuvent obtenir la sagesse qui les nie dans un espoir supposé 2 siècles, mais mes limites conscientes, et le savoir. Maintenant, cela dépend de votre décision globale, que ce soit apprendre à vivre ensemble, d'abandonner votre fierté, pour la simple raison de coopérer avec la création, et de préserver la vie dans tout ce qu'ils touchent, est pourquoi une société intelligente, approché aider, et ne le fera que du silence et l'invisibilité, et donner la grâce que nous sommes isolés, et ne savent pas encore, nous ne savons pas de la conscience universelle de coocrear et préservons la mémoire universelle du créateur, il est pourquoi, nous nous pensons toujours que nous savons tout, et nous voulons manipuler tout et imposer nos désirs les plus intimes, à la fois religieux et politique, ou soi-disant sociale, ils pourraient obtenir le meilleur et le prendre au fait général que tout n'est pas, à notre la volonté individuelle, et non pas la volonté de la Earthling taupe, ou la plus grande partie du miracle de la vie universelle.

Les avant, je continuerai expliquais humblement, qui jusqu'à présent ont fait, et déjà motivée, jusqu'à 3 ans rien d'autre fait, et je le répète, que si elles ne changent pas leur attitude, de garder la réalité comme la seule taupe, ou l'unité dans le monde globalisé sans nouvelles commandes individuelles, ne peut jamais avancer, et l'auto sera détruite, comme cela est arrivé dans d'autres occasions. Bonne chance mon humanité prójima.

Ich bin zu Hause...

Und selbst wenn sie denken, was sie wollen, kann die Pandemie der Selbstzerstörung, ich nicht ihre egoistischen Versuche füttern, ich das Wissen genossen und unglaublich realisiert, kann ich nicht, dass das Wissen um Wesen geben, die alles zerstören wollen sie berühren, sie denken nicht DNA, alte und in ihren zukünftigen Erben die Allwissenheit der Schöpfung oder der Schöpfer zweifeln, und was auch immer Sie es nennen, wird der unbekannte da sein, und meine Schuld, nicht in unverantwortlicher Hände fallen, weil ich alle denken Kreatur, die diese Trajektorie dort, hier und in allen Molekülen und Atomen der Schöpfung.

Oder nicht zu glauben, Ihr größten umständliches Problem, könnte es ein Durchbruch für alle gewesen, sondern Schöpfung zu halten, in Form und Weise, und das Leben aller unbedeutenden Landes zu erhalten, und die meisten wichtig in allen Formen des Lebens, die im Universum geschaffen wurde, mein Stolz Entdecker, erreichte seine Grenzen, obwohl ich Tilden großspurig verrückt, muss mein Schweigen die Köpfe schützen, die nur Schaden wollen, und sogar gedacht es kann nicht durch die verschiedenen Zonen durchgeführt werden, die Schöpfung zu trennen, wenn es Tasten gibt, die unendlich viele Möglichkeiten offen, ich weigere ich, zu teilen und verweigerte mir auch die universelle Allwissenheit, das ist, was mich ernährt hat, von daß die Weisheit, und versteht, dass ich nur noch mit bleiben, was du mir gegeben hast, um zu sehen, wenn ein Tag alles um sie herum bewusst zu machen, und gibt Wert auf das Wunder von Millionen von Möglichkeiten, wie die Schöpfung zu schaffen mit seinen Geheimnissen, diese vielfältigen Formen gegeben.

Vielleicht, wenn sie jetzt diese Veränderungen beginnen, können sie die Weisheit bekommen, die sie in einem vermeintlichen Hoffnung 2 Jahrhunderte leugnen, aber meine bewusst Grenzen und wissen. Jetzt kommt es auf Ihrer allgemeine Entscheidung, ob zusammen zu leben lernen, verlassen Sie Ihren Stolz, aus dem einfachen Grunde, mit der Schöpfung zu kooperieren, und das Leben zu erhalten, in alles, was sie berühren, weshalb jede intelligente Gesellschaft, näherte helfen, und wird dies nur tut aus der Stille und Unsichtbarkeit, und gibt Gnade, dass wir getrennt sind, und immer noch nicht wissen, noch wissen wir von dem universellen Bewusstsein coocrear, und bewahre den universellen Speicher des Schöpfers, es ist, warum, denken wir uns immer, dass wir alles wissen, und wir wollen, dass alles manipulieren und unsere innersten Wünsche aufzuzwingen, sowohl religiöse als auch politische oder so genannten sozialen, sie das beste und es auf die allgemeine Tatsache, bekommen konnte, dass alles nicht, um unsere individueller Willen, nicht der Wille des Erdbewohner Mol oder die Masse des Wunders des universalen Lebens.

Les voraus, ich werde auch weiterhin zu erklären demütig, was bisher gewesen zu tun, und schon mit Gründen versehener, bis zu 3 Jahren nichts anderes tut, und ich wiederhole, dass, wenn sie nicht ihre Haltung ändern, zu halte Wirklichkeit als einziges Mol oder Einheit in der globalisierten Welt ohne neue individuelle Aufträge, nie voran, und selbst zerstört werden, wie in anderen Gelegenheiten geschehen ist. Viel Glück meiner prójima Menschheit.

मैं घर आ...

और अगर उन्हें लगता है कि वे क्या चाहते हैं , आत्म विनाश की महामारी , मैं उनकी egoic प्रयास फ़ीड नहीं कर सकते हैं , मैं ज्ञान का आनंद लिया और अविश्वसनीय रूप से महसूस किया है , मैं जीव जो सब कुछ वे स्पर्श को नष्ट करना चाहते करने के लिए है कि ज्ञान नहीं दे सकता है , वे नहीं लगता कि डीएनए , दोनों प्राचीन , और में उनके भविष्य को वारिस निर्माण बनाने वाले की सर्वज्ञता , और जो कुछ भी आप इसे कहते शक , अज्ञात वहाँ हो जाएगा , और मेरी गलती , गैर जिम्मेदार हाथों में पड़ नहीं है , क्योंकि मैं सब के बारे में सोच प्राणी जो इस प्रक्षेपवक्र वहाँ , यहां , और सभी अणुओं और सृष्टि के परमाणुओं में।

या विश्वास नहीं करने के लिए , अपने सबसे परिस्थितिजन्य समस्या है , यह हर किसी के लिए एक सफलता किया गया सकता है , लेकिन निर्माण को बनाए रखना है , फार्म और तरीके से , और सभी तुच्छ भूमि के जीवन को बचाने के लिये है , और सबसे कि ब्रह्मांड में बनाया गया है जीवन के सभी रूपों में महत्वपूर्ण हैं , मेरी शान आविष्कारक ,, उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया हालांकि मैं टिल्डेन अहंकारी पागल , मेरे मौन मन जो केवल क्षति चाहते की रक्षा करना चाहिए , और यहां तक ​​सोचा यह अलग क्षेत्रों है कि अलग रचना , अगर वहाँ कुंजी है कि अनंत संभावनाओं को खोलने हैं , मैं साझा करने के लिए मना कर दिया द्वारा नहीं किया जा सकता है , और मुझे भी , सार्वभौमिक सर्वज्ञता , जो कि मुझे क्या मनुष्य है से इनकार की कि ज्ञान , और समझ में मैं सिर्फ तुम मुझे क्या दे दिया है , साथ रहने के लिए है , तो एक दिन उनके आसपास सब कुछ के बारे में पता कर सकते हैं देखने के लिए है , और तरीके के लाखों बनाने के चमत्कार के लिए मूल्य देने के जो निर्माण में इसके रहस्यों के साथ , इन कई रूपों दिया।

शायद , अगर वे अब इन परिवर्तनों को शुरू करते हैं , वे ज्ञान है कि उन्हें एक माना जाता आशा 2 शताब्दी में इनकार प्राप्त कर सकते हैं , लेकिन मेरे होश में सीमा , और पता है। अब यह अपने समग्र निर्णय पर निर्भर करता है , एक साथ रहने का , सरल कारण के लिए अपने गर्व का परित्याग करने , निर्माण के साथ सहयोग करने के लिए , और सब कुछ वे स्पर्श में जीवन की रक्षा करने के लिए सीखने के लिए कि क्या , क्यों किसी भी बुद्धिमान समाज , से संपर्क किया है मदद , और केवल चुप्पी और अदर्शन से ऐसा करेंगे , और अनुग्रह है कि हम अलग हो जाती हैं , और अभी भी पता नहीं है देते हैं , और न ही हम coocrear की सार्वभौमिक चेतना के बारे में पता है , और निर्माता के सार्वभौमिक स्मृति को बनाए रखने के लिए , यह कारण है कि , हम हमेशा अपने आप सोच रहे हैं हम सब कुछ पता है कि , और हम सब कुछ हेरफेर करने और हमारे अंतरतम इच्छाओं लागू करने के लिए , दोनों धार्मिक और राजनीतिक या सामाजिक तथाकथित चाहते हैं , वे सबसे अच्छा मिलता है और सामान्य तथ्य तक ले कि सब कुछ नहीं है करने के लिए , हो सकता है हमारे अलग-अलग होगा , नहीं earthling तिल की इच्छा , या सार्वभौमिक जीवन के चमत्कार के थोक।

लेस आगे , मैं विनम्रतापूर्वक समझा जाएगा जारी है , जो अब तक के प्रदर्शन किया गया है , और पहले से ही समझाया , 3 साल और कुछ नहीं करता है अप करने के लिए , और मैं फिर कहता हूँ , कि अगर वे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करते , केवल तिल के रूप में वास्तविकता रखने के लिए , या नई व्यक्तिगत आदेश के बिना भूमंडलीकृत दुनिया में एकता , अग्रिम कभी नहीं हो सकता तथा स्वयं का , नष्ट हो जाएगा के रूप में अन्य अवसरों में हुआ है। गुड लक मेरी prójima मानवता।

Sono a casa...

E anche se pensano che quello che vogliono, la pandemia di autodistruzione, non posso nutrire i loro tentativi egoici, ho apprezzato la conoscenza e incredibilmente capito, non posso dare questa conoscenza per le creature che vogliono distruggere tutto ciò che toccano, non pensano DNA, sia antica, e nelle loro eredi futuri dubbio l'onniscienza della creazione o il creatore, e qualunque cosa tu lo chiami, l'ignoto ci sarà, e per colpa mia, non cadere in mani irresponsabili, perché penso a tutto creature che questa traiettoria lì, qui, e in tutte le molecole e atomi di creazione.

di non credere, è il vostro problema più circostanziale, avrebbe potuto essere un importante passo avanti per tutti, ma è conservando la creazione, in forma e modo, e per preservare la vita di tutto il paese insignificante, e la maggior parte importante in tutte le forme di vita che è stato creato l'universo, il mio orgoglio scopritore, ha raggiunto i suoi limiti, anche se mi Tilden arrogante pazza, il mio silenzio deve proteggere le menti che vogliono solo danni, e anche il pensiero non potrebbe essere fatto da diverse zone che separano la creazione, se ci sono le chiavi che aprono infinite possibilità, mi rifiuto di condividere, e mi ha anche negato l'onniscienza universale, che è quello che mi ha nutrito, di che la saggezza, e capire che devo solo stare con quello che mi hai dato, per vedere se un giorno può fare a conoscenza di tutto intorno a loro, e dare valore al miracolo della creazione di milioni di modi in cui la creazione con i suoi misteri, date queste molteplici forme.

Forse, se iniziano questi cambiamenti ora, possono ottenere la saggezza che li negano a una presunta speranza 2 secoli, ma i miei limiti coscienti, e sapere. Ora dipende dalla vostra decisione globale, se imparare a vivere insieme, ad abbandonare il tuo orgoglio, per la semplice ragione di cooperare con la creazione, e per preservare la vita a tutto ciò che toccano, è il motivo per cui ogni società intelligente, si avvicinò aiuto, e lo farà solo dal silenzio e l'invisibilità, e dare grazia che siamo isolati, e ancora non so, né sappiamo della coscienza universale di coocrear, e preservare la memoria universale del creatore, che è il motivo per cui, pensiamo sempre a noi stessi che sappiamo tutto, e vogliamo manipolare tutto e imporre i nostri desideri più intimi, sia religioso e politico, o il cosiddetto sociale, si potrebbe ottenere il meglio e portarla al fatto generale che tutto ciò non è, a nostro volontà individuale, non la volontà della talpa terrestre, o la maggior parte del miracolo della vita universale.

Les avanti, continuerò spiegando con umiltà, che finora hanno fatto, e già ragionato, fino a 3 anni non altro fa, e lo ripeto, che se non cambiano il loro atteggiamento, per mantenere la realtà come l'unica talpa, o l'unità nel mondo globalizzato, senza nuovi ordini individuali, non può mai avanzare, e l'auto sarà distrutta, come è successo in altre occasioni. Buona fortuna mia prójima umanità.

私は家によ ...

そして、彼らは、彼らが何をしたいと思う場合でも、自己破壊のパンデミック、私は彼らの egoic 試みを養うことができない、私は知識を楽しんで、信じられないほど実現し、私は彼らが触れるすべてを破壊したい生き物にその知識を与えることができない、彼らは考えていません、 DNA 、古代、と創造の全知または作成者を疑う、と何でもあなたはそれを呼び出す彼らの将来の相続人で、不明があるだろう、と私のせい両方、私はすべてのと思うので、無責任の手に落ちません生き物これがこの軌道、ここでは、と創造のすべての分子や原子インチ

かと考えているためではなく、あなたの最も情況の問題は、それが皆のための突破口だったかもしれないが、形や方法で、作成を保持して、すべての重要でない土地の生活を維持するために、最もすべての宇宙で作成された生命のフォーム、私のプライドの発見者で重要な、私は狂気生意気ティルデンかかわらず、私の

Escrito por Victor Jimenez
el 13/06/2017

Buenas Tardes;

Sr. Rolando, sobre tu teoría del mapamundi invertido, me parecío sumamente curioso, y si bien es cierto que en un mapamundi se ve muy valido el hecho que el peso este en el fondo, también hay factores que influyen que no veo contrastados con tu teoría como la inersia puede hacer que dada la velocidad de 20 m/sg que gira la tierra todo lo "pesado" se haya apelmazado al norte de lo que conocemos como mapamundi "actual" y no al sur como se propone, por lo que aún cuando yo tambien me vi sorprendido cuando de 7 años vi el mapamundi por primera vez y no lo entendí como algo practico-lógico, ahora creo ver eso como la explicación, sin embargo habría que hacer la prueba mecanica y matematica para saber si es un factor influyente, dado que en una licuadora este efecto no logra eso con el material "pesado", con lo que caemos en una rueda especulativa.

Sobre el Big Bang, que es donde caí en tus teorías, muy buenas por cierto. Tengo una teoría sobre el inicio del universo "este", me parece que el universo viene de otro, más saturado de materia y así hasta que llegamos a un universo lleno de materia que va derivando a universos más "libres" o vacios por que entonces que serían los agujeros negros? Y si hay agujeros "encontrados" que absorben la materia e incluso la "antimateria" cosa que no compro aún, pero también deben existir otros que traigan materia a este universo, y lo de que el universo se está expandiendo tampoco lo compro, por que? Por que un universo no debería de expandirse infinitamente bajo esta teoría si no debería ir desembocando como en los procesos de una industria, materia que va pasando por fases de universo en universo, mientras agujeros de nuevos universos los absorben para evitar que se acumule demasiada materia y así mantener el equilibrio (tiempo-espacio-materia) Victor Daniel Jimenez Piñango, Victorj3


Me despido Agradeciendo tus comentarios.

Rolando Hernandez Rivero
Ingenieria agronoma calixto garcia
Escrito por Rolando Hernandez Rivero
el 05/04/2018

SI NO TIENES EL, EMPIRISMO, NO PUEDES TENER EL CUERPO DEL DELITO!


muy buena tu teoría, pero en vez de agujeros, y desembocar en otros universos, así como de un corrimiento al rojo, o carrera loca hacia un infinito, lo expongo de otra forma, donde hay una curvatura constante, e invariable, que provoca que existan unos más pequeños que otros, y otros más grandes, y para solucionar, sin carrera loca, y sin un consumo excesivo de energías, que es la que siempre olvidamos, imagine algo imposible de imaginarse el ser humano, y es un circuito cerrado, donde lo titulo INFIMONA, que es todo un complejo sistema de acumuladores de energías, y multiplicadores de energías, ya que si un átomo no es empujado por otro, nada se mueve, y esto provoca automáticamente la esencia del movimiento perpetuo, que es el que mantiene a las 4 fuerzas del universo, trabajando, aun siendo incompatibles, en una armoniosita increíble y eficaz, de igual manera tan exacta, que todos los movimientos aun siendo individuales, se complementan en una sabia forma de cada uno hacer lo que tiene que hacer, en paz y armonía, y uno hace al otro, pero lo más difícil es aceptar que solo el infinito, camina de mayor a menor o viceversa, no hay esa locura de carrera incontrolada y gastando o consumiendo tan absurda cantidad de energías. La energía es lo más importante, en TODO, si el átomo no tiene energía, tampoco la tendrán nuestros cuerpos con sus células, esa energía es la que alimenta a todas las moléculas, a las células y todo lo demás que esta encadenado al sistema que nos contiene, y aunque nos creemos individuales, sueltos, somos una huella por todos lados, ósea que si perdemos un ojo, ese ojo tiene huellas y nuestra frecuencia y vibración, y no será como una aguja en un pajar, que también se puede encontrar con un imán, esto lo estoy intentando hacer comprender a todos desde 1983, es por eso que puedo asimilar, cómo funcionan las cuerdas, el espacio y el tiempo, las galaxias y los sistemas solares, y saber cómo se forman los planetas, soles etc. , aunque los incrédulos quieran imponerse, porque todo lo ven como exacto y no dan su brazo a torcer, que si no tienen una idea empírica, no te vienen la exactitud de las ciencias, y quieren abolir al pensador, por qué? , si los mejores fueron los Griegos y los Hindúes, haciendo formación de ideas familiarizadas, y aun no usaban casi las ciencias exactas, solo estaba naciendo el empirismo, y vieron al átomo, en sus búsquedas, sin microscopio, buscando en la materia, y aun continúan intentando destruir el empirismo, y es allí, donde mejor puedes hacer las ideas imaginativas de cómo funciona todo, luego, las ciencias exactas, solo son para reafirmar, que existe esa idea empírica, si no tienes el, empirismo, no puedes tener el cuerpo del delito! , y una función, hace a la otra, en EFECTO CADENA, de igual manera es todo, UN EFECTO HACE AL OTRO QUE FUNCIONE, así es como empiezan a funcionar LOS MOVIMIENTOS PERPETUOS, y es por eso, que cuando comprendes uno, lo puedes empezar a comprender a todos, estamos enfrascados, en que para existir, un movimiento perpetuo, hace falta calcular un desgaste, y no es así, para eso están las formaciones de parte de la materia oscura, que trabajan por medio del espacio-tiempo, y es donde empieza a trabajar forzosamente lo que creen que no existe, la relatividad, que también se convierte en fuente cuántica y se amolda a todos los cuerpos de la misma forma en que funcionan los gases en un cubículo cerrado, cuando se comprimen y se descomprimen, ese espacio que permite la compresión y descompresión, es el mi9smo que permite relativizar, ese espacio, que hay entre uno y otro, y allí, en su acople, se forma la relatividad general, permitiendo que los distintos tamaños, y las distintas velocidades, así como la disipación y concentración del calor, se auto ajuste, a los fuertes trabajos y a las condiciones exageradas que relativamente se suceden. Pero es tan complicado, que cada ano, tengo que yo mismo plantearme, para mejorar su explicación general, pero así mismo empezaron a salir en mis libros Testamento del Cosmos, Postulado de 9 Dimensiones, y Galaxias y Espacio, si intentas leerlos, quizás apliques todo lo que te expuse ahora, y podrás comprender mejor mi teoría de la creación, estos libros están en amazon. Com, en varios idiomas, no intento vender, solo intento ayudar a mi prójimo en la comprensión de todo lo que nos rodea, y muchos de ciencias exactas, blasfeman mis teorías, pero ninguno ha leído ni ha comprendido nada, solo lo que les explico con paciencia pero todo es mesclado, y para entenderlo, tengo que separar cada función y trabajo de la creación.